INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ


Pracownicy:

prof. dr hab. Elżbieta Sochacka
dr hab. inż. Grażyna Leszczyńska
dr inż. Agnieszka Dziergowska

Doktoranci:

mgr inż. Karolina Bartosik
mgr inż. Katarzyna Dębiec
mgr inż. Michał Matuszewski
mgr inż. Klaudia Sadowska


Chemia modyfikowanych i hipermodyfikowanych nukleozydów RNA

 • Nowe strategie syntezy naturalnych komponentów kwasów rybonukleinowych (głównie tRNA i mt-tRNA) oraz ich analogów; pełna charakterystyka ich właściwości
 • Badania strukturalne modyfikowanych nukleozydów
 • Badanie transformacji modyfikowanych nukleozydów w warunkach mimikujących stres oksydacyjny w komórce


Modyfikowane fragmenty RNA i DNA

 • Synteza modyfikowanych jednostek monomerycznych odpowiednich dla syntezy RNA metodą amidofosforynową na fazie stałej
 • Optymalizacje protokołów syntezy modyfikowanych fragmentów RNA/DNA
 • Badania nad wprowadzaniem modyfikowanych nukleozydów w łańcuch RNA/DNA metodami post-syntetycznej transformacji prekursorowych oligomerów (convertible nucleoside approach)

 

ll

l


 1. „Biosynteza seleno-modyfikowanych nukleozydów w pętli antykodonu transferowych kwasów rybonukleinowych. Ewaluacja enzymatycznej transformacji 2-tiourydyny do 2-selenourydyny, badania funkcji i struktury tRNA selenourydyno syntazy z E. coli”; NCN, OPUS 7, Nr. UMO-2014/13/B/ST5/03979, 2015-2018.

 2. „Opracowanie nowej metody syntezy oligorybonukleotydów modyfikowanych 5-aminometylourydynami (xnm5U) i 5-aminometylo-2-tiourydynami (xnm5s2U) via post-syntetyczne podstawienie nukleofilowe 5-piwaloiloksymetylourydyny/2-tiourydyny; NCN, PRELUDIUM 9, Nr 2015/17/N/ST5/03679, 2016-2018.

 3. „Badania nad syntezą nowoodkrytej cyklicznej N6-treonylokarbamoiloadenozyny (ct6A) i jej analogów oraz nad wprowadzeniem ct6A w łańcuch oligorybonukleotydu” NCN, Preludium 7, Nr. 2014/13/N/ST5/01591, 2015-2017.

 4. „Badania desulfuracji 2-tiourydyn w kontekście uszkodzeń tRNA w warunkach stresu oksydacyjnego” NCN, OPUS 2, Nr. 2011/03/B/ST5/02669, 2012-2015.

 5. „Hipermodyfikowane fragmenty tRNA/mt-tRNA: synteza, wykorzystanie do modelowych badań mechanizmu translacji oraz selekcji inhibitorów replikacji patogenów (HIV-1, S.aureus)”; NCN, Nr. 1306/B/H03/2011/40, 2011-2015.