INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

Prace magisterskie

Paulina Czapska „Badanie aktywności katalitycznej naturalnych guanidyn w reakcji sprzężonej addycji cyklicznych enolizujących ketonów do 3-(dietoksyfosforylo)kumaryny”
Kierunek: Chemia; Specjalność: Nowoczesna Synteza i Analiza Organiczna
Promotor: prof. dr hab. Henryk Krawczyk; Promotor pomocniczy: dr Dariusz Deredas

Agata Jaskulska „Próby syntezy enancjomerycznie czystych 3-metyleno-2,3-dihydrochinolin-4(1H)-onów”
Kierunek: Chemia; Specjalność: Nowoczesna Synteza i Analiza Organiczna
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Janecki; Promotor pomocniczy: dr Jacek Koszuk

Mateusz Pawlaczyk „Mapowanie fragmentu B21-B30 ludzkiej insuliny”
Kierunek: Chemia; Specjalność: Nowoczesna Synteza i Analiza Organiczna
Promotor: dr hab. inż. Beata Kolesińska; Opiekun: mgr inż. Monika Świontek

Dominika Pomikło „Nowy sposób organokatalitycznej funkcjonalizacji pochodnych 2-alkilo-1,4-naftochinonu”
Kierunek: Chemia; Specjalność: Nowoczesna Synteza i Analiza Organiczna
Promotor: dr hab. inż. Łukasz Albrecht

Magdalena Sławnikowska „Opracowanie warunków syntezy nieracemicznych tetrahydroksanten-9-onów i ich analogów’
Kierunek: Chemia; Specjalność: Nowoczesna Synteza i Analiza Organiczna
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Janecki; Promotor pomocniczy: dr Jacek Kędzia

Tomasz Sobierajski „Zastosowania syntetyczne 2-dietoksyfosforylo-2-alkenianów metylu w reakcjach z aldehydem merkaptooctowym”
Kierunek: Chemia; Specjalność: Nowoczesna Synteza i Analiza Organiczna
Promotor: prof. dr hab. Henryk Krawczyk; Promotor pomocniczy: dr Dariusz Deredas

 

Prace inżynierskie

Sandra Bednarska „Aktywacja dienaminowa w enancjoselektywnej syntezie pochodnych 3,4–dihydro–2H–tiopiranów”
Kierunek: Chemia; Specjalność: Synteza organiczna
Promotor: dr hab. inż. Łukasz Albrecht

Angelika Cieślak „Synteza 3'-O-amidofosforynu 5-cyjano(tert-butylodimetylosililoksy)metylourydyny użytecznego w syntezie oligorybonukleotydów modyfikowanych 5-formylourydyną”
Kierunek: Technologia Chemiczna; Specjalność: Technologia Chemiczna Organiczna
Promotor dr inż. Agnieszka Dziergowska

Monika Golnik „Preparatyka jednostki monomerycznej 2-selenourydyny użytecznej w chemicznej syntezie oligorybonukleotydów”
Kierunek: Technologia Chemiczna; Specjalność: Technologia Chemiczna Organiczna
Promotor: dr inż. Grażyna Leszczyńska

Aurelian Jurkiewicz „Synteza fotolabilnych prekursorów sond molekularnych wywodzących się z diazyryny”
Kierunek: Chemia; Specjalność: Synteza organiczna
Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Błażewska

Mariusz Kępiński „Badanie reakcji sprzężonej addycji typu Michaela 1,4-ditiano-2,5-diolu do 3-dietoksyfosforylokumaryn”
Kierunek: Technologia Chemiczna; Specjalność: Technologia Chemiczna Organiczna
Promotor: dr Dariusz Deredas

Filip Knast „Znakowane fluorescencyjnie koniugaty modyfikowanych nanorurek węglowych użyteczne w terapii przeciwnowotworowej”
Kierunek: Technologia Chemiczna; Specjalność: Technologia Chemiczna Organiczna
Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew J. Kamiński; Opiekun: mgr inż. Małgorzata Walczak

Monika Krakowiak „Asymetryczna synteza σ-laktonów z wykorzystaniem β,γ-nienasyconych α-ketofosfonianów”
Kierunek: Technologia Chemiczna; Specjalność: Technologia Chemiczna Organiczna
Promotor: dr hab. inż. Łukasz Albrecht

Marek Moczulski „Organokataliza bifunkcyjna w asymetrycznej syntezie tetrahydro-1,2-oksazyn”
Kierunek: Technologia Chemiczna; Specjalność: Technologia Chemiczna Organiczna
Promotor: dr hab. inż. Łukasz Albrecht

Wojciech Lipiński „Synteza krótkich peptydów o potencjalnej podatności na samoorganizację zawierających reszty aminokwasów aromatycznych”
Kierunek: Technologia Chemiczna; Specjalność: Technologia Chemiczna Organiczna
Promotor: dr hab. inż. Beata Kolesińska

Rafał Mendowicz „Synteza prekursorów fotolabilnych próbników wywodzących się z benzofenonu”
Kierunek: Chemia; Specjalność: Synteza organiczna
Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Błażewska; Opiekun: mgr inż. Joanna Gmach

Kinga Mielczarek „Organokatalizatory immobilizowane na nieorganicznych nośnikach stałych”
Kolegium towaroznawstwa; Kierunek:Towaroznawstwo; Specjalność: Innowacyjne Produkty Farmaceutyczne i Chemiczne
Promotor: dr hab. inż. Beata Kolesińska; Opiekun: mgr inż. Małgorzata Walczak

Piotr Rosiak „Materiały o potencjalnej użyteczności w regeneracji tkanek tworzone w procesie samoorganizacji z peptydów zbudowanych z aminokwasów aromatycznych”
Kierunek: Technologia Chemiczna; Specjalność: Technologia Chemiczna Organiczna
Promotor: dr hab. inż. Beata Kolesińska; Opiekun: mgr inż. Agata Chaberska

Iwona Rozpara „Optymalizacja syntezy 5-hydroksymetylo-2-tiourydyny oraz 5-formylo-2-tiourydyny”
Kierunek: Technologia Chemiczna; Specjalność: Technologia Chemiczna Organiczna
Promotor dr inż. Agnieszka Dziergowska

Agata Szcześniak „Synteza 3-metylideno-2,3-dihydro-4H-benzoksazolopirymidyn-4-onów”
Kierunek: Chemia; Specjalność: Synteza organiczna
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Janecki

Izabela Świątczak „Synteza pochodnych 5-[etoksy(hydroksyl)fosforylo]uracyli oraz 4-[etoksy(hydroksyl)fosforylo-3,6-dihydro-1,2,6-tiadiazyn-1,3-dionów”
Kierunek: Technologia Chemiczna; Specjalność: Technologia Chemiczna Organiczna
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Janecki

Monika Włoch „Projektowanie oraz synteza barwnych pochodnych pirolu – potencjalnych związków reporterowych użytecznych w wizualizacji receptorów molekularnych”
Kierunek: Chemia; Specjalność: Synteza organiczna
Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew J. Kamiński; Opiekun: mgr inż. Małgorzata Walczak

Aleksandra Julia Więckowska ”Synteza wybranych tlenków ?-aminoalkilodifenylofosfinowych”
Kierunek: Chemia; Specjalność: Synteza organiczna
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Gajda)

Bartosz Woskowicz „Synteza i próby wykorzystania Indygo jako związku reporterowego użytecznego w wizualizacji receptorów molekularnych”
Kierunek: Chemia; Specjalność: Synteza organiczna
Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew J. Kamiński; Opiekun: mgr inż. Małgorzata Walczak

Magdalena Anna Zakrzewska „Synteza wybranych 4-azydobutylo(fenylo)fosfinianów alkilu oraz arylu”
Kierunek: Chemia; Specjalność: Synteza organiczna
Promotor: dr inż. Anna Gajda

Ewelina Zielińska „Addycja związków Grignarda do 3-dietoksyfosforylotiochromenon-4-onów”
Kierunek: Chemia; Specjalność: Synteza organiczna
Promotor: dr inż. Jacek Kędzia

Magdalena Ziółkowska „Modyfikowane endo- i egzohedralnie nanorurki węglowe użyteczne w terapii przeciwnowotworowej”
Kierunek: Nanotechnologia; Specjalność: Nanomateriały funkcjonalne
Promotor: dr hab. inż. Beata Kolesińska; Opiekun pracy: mgr inż. Małgorzata Walczak