INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

TEMATYKA PRAC INŻYNIERSKICH WYKONYWANYCH W INSTYTUCIE CHEMII ORGANICZNEJ


Zespół Asymetrycznej Katalizy Organicznej i Spektroskopii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

dr hab. Łukasz Albrecht, prof. PŁ, dr inż. Barbara Pacholczyk-Sienicka, dr inż. Dariusz Deredas

• Nowe organokatalityczne metody syntezy związków biologicznie istotnych.
• Nowe, biomimetyczne katalizatory i technologie katalityczne w syntezie asymetrycznej.
• Nowe organokatalityczne strategie aktywacji związków organicznych.
• Reakcje fotokatalityczne promowane światłem widzialnym.
• Badania mechanizmów reakcji organokatalitycznych z wykorzystaniem spektroskopii NMR.
• Spektroskopia NMR w diagnostyce medycznej.
• Autentykacja produktów metodami spektroskopii NMR.


Zespół Biologii Chemicznej

dr hab. inż. Katarzyna Błażewska

• Projektowanie i synteza prolekowych form inhibitorów enzymu szlaku mewalonowego, RGGT.
• Projektowanie, synteza oraz badanie aktywności biologicznej wybranych analogów bisfosfonianów.


Zespół Chemii i Inżynierii Peptydów i Białek

Prof. dr hab. Zbigniew Kamiński, dr hab. Beata Kolesińska, prof. PŁ, dr inż. Justyna Frączyk, dr inż. Krzysztof Kaczmarek

• Synteza związków o spodziewanej przydatności farmakologicznej.
• Chemia kombinatoryczna. Synteza bibliotek związków chemicznych.
• Sztuczne receptory. Zastosowanie do screeningu leków i do diagnostyki medycznej.
• Sztuczne enzymy. Nowa koncepcja w katalizie. Organokatalizatory przyjazne dla środowiska.
• Poszukiwanie nowych metod diagnozowania i terapii chorób układu immunologicznego.
• Badania zmian konformacji peptydów i białek prowadzących do tworzenia nanostruktur i złogów amyloidowych.
• Funkcjonalizowanie nanowarstw i nanomateriałów.
• Poszukiwanie nowych peptydów o aktywności immunosupresyjnej.


Zespół Chemii Komponentów Kwasów Nukleinowych

Prof. dr hab. Elżbieta Sochacka, dr inż. Grażyna Leszczyńska, dr inż. Agnieszka Dziergowska
Nowe strategie syntezy fragmentów RNA zawierających nietypowe nukleozydy
• Synteza modyfikowanych fragmentów tRNA do badań mechanizmu translacji oraz selekcji inhibitorów replikacji patogenów (HIV-1, S.aureus)
• Synteza modyfikowanych fragmentów mitochondrialnych tRNA do badań mechanizmu powstawania genetycznych chorób mitochondrialnych
• Synteza modyfikowanych nukleozydów do wbudowywania w cząsteczki terapeutycznych kwasów nukleinowych (deoksyrybozymy, RNAi).
• Synteza i badanie trwałości modyfikowanych nukleozydów tRNA w warunkach oksydacyjnego stresu w komórce.


Zespół Syntezy Organicznej

Prof dr hab Tadeusz Gajda, dr inż. Anna Gajda
• Synteza aminofosfonianów oraz aminofosfinianów o potencjalnej aktywności biologicznej.
• Synteza fosfonowych pochodnych izotiocyjanianów o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej, synteza cyklicznych tiomoczników i moczników.
• Synteza polifunkcyjnych fosfonianów z wykorzystaniem nitroalkanofosfonianów jako substratów.
• Stereoselektywna synteza bloków budulcowych o strukturze adduktów aza-Mority-Baylisa-Hillmana.

Prof. dr hab. Tomasz Janecki, dr inż. Jacek Koszuk, dr inż. Jacek Kędzia
• Synteza fosforylowanych układów karbo- i heterocyklicznych jako potencjalnych terapeutyków i użytecznych reagentów w syntezie organicznej.
• Synteza nowych, ważnych biologicznie układów heterocyklicznych o przewidywanej aktywności antynowotworowej, przeciwbakteryjnej czy przeciwzakrzepowej
• Badanie zależności między strukturą otrzymanych związków a ich aktywnością biologiczną i projektowanie na tej podstawie nowych, aktywniejszych analogów.

Prof. dr hab. Aleksandra Olma, dr inż. Anna Albrecht
• Nowe dekarboksylatywne strategie syntezy związków biologicznie ważnych.
• Synteza układów heterocyklicznych z wykorzystaniem podejścia dekarboksylatywnego.