INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ


Pracownicy:

prof. dr hab. Zbigniew J. Kamiński
prof. dr hab. inż. Beata Kolesińska
dr hab. inż. Justyna Frączyk
dr inż. Krzysztof Kaczmarek
dr inż. Małgorzata Steblecka

 Doktoranci:

mgr inż. Małgorzata Walczak
mgr inż. Agata Chaberska
mgr inż. Joanna Waśko
mgr Dariusz Zieliński
mgr inż. Katarzyna Czerczak


Nowe odczynniki i nowe metody syntezy związków organicznych

 • Projektowanie, synteza i testowanie nowych odczynników kondensujących
 • Synteza predykcyjnych odczynników do syntez stereoróżnicujących

 

 


Poszukiwanie nowych związków biologicznie aktywnych

 • Badania nad syntezą i wykorzystaniem peptydów odpornych na degradacje enzymatyczną
 • Synteza peptydów penetrujących przez błony komórkowe i ich koniugatów z lekami przeciwnowotworowymi
 • Projektowanie i synteza materiałów peptydowych tworzonych w procesach samoorganizacji użytecznych w medycynie regeneracyjnej
 • Badanie procesu amyloidogenezy oraz poszukiwanie inhibitorów peptydowych procesu agregacji białek amyloidogennych
 • Badania etiologii chorób autoimmunizacyjnych,
 • Projektowanie i synteza testów diagnostycznych użytecznych w chorobach autoimmunologicznych

 


Immobilizowane na podłożach stałych peptydy o aktywności receptorów  molekularnych i chemzymów

 • Nowa strategia do wytwarzania platform do diagnostyki medycznej
 • Nowa strategia do wytwarzania platform do skriningu związków aktywnych farmakologicznie
 • Synteza i zastosowanie krótkich peptydów (chemzymów) osadzonych na nośnikach stałych jako układów mimikujących enzymy


Funkcjonalizacja nanomateriałów

 • Nowe strategie funkcjonalizacji nanomateriałów węglowych z wykorzystaniem triazynowych odczynników kondensujących
 • Nanomateriały o budowie peptydowej


Metody przetwórstwa produktów biogospodarki

 • Izolowanie i wykorzystanie aktywnych biologicznie składników biomasy alg
 • Wykorzystanie produktów tworzonych w procesach biotechnologicznych jako surowców do otrzymywanie cennych związków chemicznych

 1. ........

 1. Receptory molekularne jako narzędzie do badania oddziaływań agonistów/antagonistów receptorów histaminowych (2017 – 2018), Projekt finansowany przez NCN, Preludium 1265/ST5/N/21/2016

 2. Przetwarzanie biomasy odpadowej w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych (2016 – 2019) Strategiczny Projekt Badawczy (badania o potencjale aplikacyjnym), Projekt finansowany przez NCBiR, BIOSTRATEG2/296369/5/NCBR/2016

 3. Innowacyjne materiały hybrydowe do regeneracji tkanek wywodzące się wyłącznie ze związków naturalnych (2016 – 2019), Projekt finansowany przez NCN, Opus 2594/ST8/B/19/2015

 4. Opracowanie innowacyjnej metody syntezy Boceprevir'u, (2013 – 2015), Projekt badawczo-rozwojowy, Projekt finansowany przez NCBiR PBS2/B7/13/2013

 5. Opracowanie technologii elektromagnetycznego nagrzewania nanozasobników ferromagnetyka dla selektywnej termoablacji komórek nowotworowych, (2013–2016), Projekt badawczo-rozwojowy Projekt finansowany przez NCBiR PBS2/A5/31/2013

 6. Synteza fragmentów białek patogenów mimikujących białka ludzkie i ich zastosowanie w diagnostyce i prognostyce reumatoidalnego zapalenia stawów, (2013 – 2015), Projekt finansowany przez NCN, Preludium 1460/ST5/N/05/2012

 7. Synteza i zastosowanie bicyklicznych, chiralnych pochodnych proliny do syntezy triazynowych, bezśladowych odczynników kondensujących, (2013 – 2014), Projekt finansowany przez NCN, Preludium 1883/ST5/N/07/2012

 8. Nowe sole N-triazynyloamoniowe. Sposób wytwarzania i ich zastosowanie, (2009-2011), Projekt finansowany przez MNiSzW, Patent Plus 9/PMPP/U/29-09.08/E-370/209

 9. Sposób Otrzymywania Wzbogaconych Enancjomerycznie Produktów Kondensacji z Kwasów Racemicznych lub Kwasów o Niskiej Czystości Enancjomerycznej, (2009-2011), Projekt finansowany przez MNiSzW, Patent Plus Nr 6/PMPP/U/30-09.08/E-370/2009

 10. Chemzymy – projektowanie, synteza i badania właściwości bibliotek sztucznych enzymów, (2013 – 2016), Projekt finansowany przez NCN N N204 326737

 11. Mikromacierze sztucznych receptorów do bezinwazyjnej diagnostyki chorób nowotworowych, (2011 – 2014), Projekt finansowany przez NCN Nr 6695/B/P01/2011/40