INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

 

doktorant mgr inż. Michał Matuszewski

„Badania nad syntezą nowoodkrytej cyklicznej N6-treonylokarbamoiloadenozyny (ct6A)i jej analogów oraz nad wprowadzeniem ct6A w łańcuch oligorybonukleotydu”

NCN, 2015-2017