INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

Reaktywne formy tlenu generowane w warunkach oksydacyjnego stresu w komórce są źródłem licznych, dobrze udokumentowanych uszkodzeń kanonicznych nukleozydów DNA i RNA. Ważnym miejscem, bardziej podatnym na uszkodzenia mogą być modyfikowane jednostki nukleozydowe licznie występujące w cząsteczkach tRNA. Takimi nukleozydami są modyfikowane 2-tiourydyny zlokalizowane w pierwszej , tzw. „wahadłowej” pozycji antykodonu.