INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

Kierownik: Katarzyna Błażewska

„Synteza nowych fosfonokarboksylowych analogów bisfosfonianów – poszukiwanie farmakoforu RabGGTazy (RGGT)”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010-2013